Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Uvod

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (25/13, 85/15.) u cilju omogućavanja i osiguravanja ostvarivanja prava na pristup informacijama domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Gradskog muzeja Nova Gradiška (dalje:Muzej).
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu Muzeja  da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije.
Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Muzej.

Opći podaci 

Naziv ustanove:  Gradski muzej Nova Gradiška
Adresa sjedišta:   Trg kralja Tomislava 7, 35 400 Nova Gradiška
Ravnateljica: Marija Mihaljević, dr.sc.
Tel /fax: 035 331 582
E- pošta: marija.mihaljevic@gmng.hr, gmng@gmng.hr
Internetska stranica: www.gmng.hr
Žiro-račun: HR5423600001102192550, Zagrebačka banka d.d.

OIB: 68965672667
Matični broj subjekta: 1484559
Šifra djelatnosti: 9102

Osnovni podaci 

Gradski muzej Nova Gradiška ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu.
Djelatnost Muzeja obuhvaća: 
–  sakupljanje, čuvanje, istraživanje kulturnih i  prirodnih dobara Grada Nove Gradiške i okolice (od Nove Kapele do Okučana, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke
–  trajno zaštićivanje muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta,
–  neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba,
–  objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, 
    znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava,  
–  izdavanje kataloga, časopisa, knjiga i drugih publikacija u okviru muzejske djelatnosti, 
–  organiziranje edukativnih programa vezano za muzejsku djelatnost,
–  organiziranje predavanja, seminara, radionica i sličnih skupova s područja muzejske 
    djelatnosti,
–  promicanje program muzejske djelatnosti,
–  obavljanje i drugih poslova određenih zakonom i Statutom Muzeja.


Popis informacija

Muzej omogućava i osigurava korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama o:
–  općim aktima Muzeja (Statut, pravilnici, poslovnici),
–  radu pojedinih organa Muzeja (zapisnici sa sjednica, odluke, zaključci),
–  troškovima rada i izvorima financiranja (financijski planovi, izvješća),
–  radu Muzeja (podatci o  programima, radionicama i drugim aktivnostima),  
–  muzejskoj građi i dokumentaciji,
–  dokumentaciji iz obvezno-pravnih odnosa s pravnim i fizičkim osobama,
–  dokumentaciji o provedbi postupaka javne nabave.

Muzej može uskratiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Muzej upoznaje javnost o organizaciji i programu svoga rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Pored navedenog korisnici ostvaruju pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju.  
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na: www.gmng.hr. 
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži informacije.
Muzej omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
–  neposrednim davanjem informacije,
–  davanjem informacije pisanim putem,
–  uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
–  dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
–  na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu naznačiti način dobivanja informacija. 

Zahtjev se podnosi na jedan od sljedećih načina:        
–  pisanim putem na adresu: Gradski muzej Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 7, 35 400 Nova Gradiška-  elektroničkom poštom na adresu: marija.mihaljevic@gmng.hr, gmng@gmng.hr ;
–  telefonom na broj 035/331-582 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred Muzejom.
Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Rokovi ostvarivanja prava na pristup informacijama

Muzej je podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva obvezan omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, Muzej će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ako Muzej ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupit će isti tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja. U tom slučaju, rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljen zahtjev.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:
– ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja,
– ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
– ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

O produženju rokova Muzej će bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.